• Productief
  • Kwaliteit
  • Duurzaam
  • Samenwerken

Disclaimer & Privacy Statement Nijhuis Group

Het onderstaande is van toepassing op deze volledige website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze Disclaimer & Privacy statement.

Disclaimer Nijhuis Group

1. Content & Beschikbaarheid

Alle webpagina’s op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door Nijhuis Group. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Nijhuis Group kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie respectievelijk anderszins het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie.

Hieronder vallen nadrukkelijk ook onjuistheden in informatie welke afkomstig is van derde leveranciers en welke op de site wordt gepubliceerd. Nijhuis Group kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Alle genoemde percentages, kosten en prijzen zijn onder voorbehoud. Er kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.

Wij hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan het verkrijgen van afbeeldingen en videofragmenten met de juiste rechten. Indien je toch van mening bent dat er gebruik is gemaakt van afbeeldingen of videofragmenten die niet juist zijn verkregen, dan verzoeken wij je dit aan ons kenbaar te maken per e-mail op info@nijhuigroup.com. Wij komen dan alsnog een juiste afspraak overeen of verwijderen direct de aantoonbare afbeelding(en) of videofragment(en).

2. Persoonlijke gegevens

Je kunt deze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Wel maken wij gebruik van Cookies, waarover we je hieronder graag meer vertellen.

We vragen alleen jouw persoonlijke gegevens indien je een contactformulier invult. Deze gegevens worden per e-mail aan ons verstuurd en uitsluitend gebruikt om contact te leggen. Verzamelde (persoons)gegevens verkopen wij niet of stellen wij niet ter beschikking aan derden. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

3. Cookiebeleid

3a Nijhuis Group maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Nijhuis Group de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Moderne browsers bieden deze mogelijkheid.

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen

Heb je vragen over het gebruik van je persoonsgegevens of onze cookies? Je kunt ons dan een e-mail sturen op info@nijhuigroup.com

5. Copyright

Zonder toestemming van Nijhuis Group mag niets verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site van Nijhuis Group wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.

Privacy Statement Nijhuis Group

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers 

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.  

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. 

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.  

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens verstrekken wij om die reden aan onze provider van serverruimte. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.     

Direct marketing

Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.      

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, dan worden uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. 

Uw rechten

U heeft rondom deze Disclaimer & Privacy statement het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: (Nijhuis Group, Snelliusstraat 9, 7102 ED, Winterswijk, 0543-512486, info@nijhuigroup.com). Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.   

Laatste wijziging Disclaimer & Privacy statement: 06-12-2023